Post

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego – na czym polega

Tłumacz przysięgły zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki w sposób uczciwy i bezstronny. Tłumacz przysięgły zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i opublikowaną na jego stronie internetowej. Lista zawiera następujące informacje: imię i nazwisko tłumacza, obywatelstwo, język lub języki tłumaczenia, datę uzyskania licencji i jej numer (czyli w rzeczywistości numer tłumacza przysięgłego), adres, numer telefonu i adres e-mail (jeśli tłumacz wskazał tę informację), stopień naukowy lub tytuł naukowy tłumacza przysięgłego (jeśli istnieje).

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły wykonuje i poświadcza (podpisem i osobistą pieczęcią) tłumaczenia pisemne (własne lub wykonane przez innych tłumaczy), sporządza i poświadcza kopie dokumentów w języku obcym oraz wykonuje tłumaczenia ustne - dla obywateli, osób prawnych i organów wymiaru sprawiedliwości (sądy, policja, prokuratura, administracja państwowa). Tym samym polski tłumacz przysięgły łączy w sobie funkcje tłumacza i notariusza, a poświadczone przez niego tłumaczenie nie wymaga poświadczenia notarialnego. Jednocześnie tłumacz nie ma prawa odmówić świadczenia usług organom wymiaru sprawiedliwości bez ważnej przyczyny, ale nie jest zobowiązany do obsługi klientów prywatnych. Wszystkie ukończone tłumaczenia są rejestrowane przez tłumacza przysięgłego w specjalnym rejestrze. Działalność tłumaczy przysięgłych, reguluje Ustawa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. „O zawodzie tłumacza przysięgłego”. Tłumacz ponosi osobistą odpowiedzialność dyscyplinarną i karną za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. Państwo nie odpowiada za krzywdę wyrządzoną przez pozbawionego skrupułów tłumacza.

kłódka przypięta to pliku dokumentów

Odpowiedzialność

Tłumaczenie pisemne przysięgłe (uwierzytelnione) to dokument poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Tłumacze przysięgli po zdaniu egzaminu państwowego i złożeniu przysięgi są wpisywani na specjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby poświadczyć tłumaczenie, tłumacz musi otrzymać oryginał dokumentu. Dopiero wtedy może wskazać w tekście, że przekład odpowiada oryginałowi.

Każda strona tłumaczenia uwierzytelnionego opatrzona jest osobistą pieczęcią tłumacza z jego numerem identyfikacyjnym oraz osobistym podpisem. Wadliwe wykonanie tłumaczenia, czyli załamanie reguł może prowadzić do wszczęcia postępowania wobec tłumacza. Negatywna ocena pracy tłumacza może mieć dla tłumacza przysięgłego liczne konsekwencje prawne oraz zawodowe. Postępowanie jest wszczynane przez Komisje Odpowiedzialności Zawodowej. Wnioskuje o to wojewoda lub minister sprawiedliwości. Do nich z kolei wniosek składa zleceniodawca, który uznał, że tłumaczenie, które otrzymał od tłumacza przysięgłego, jest nieprawidłowe. Komisja ocenia czy jego wniosek jest właściwy, a także, w jakim zakresie tłumaczenie wpłynęło na zleceniodawcę, czyli na przykład było powodem poniesienia niego konsekwencji prawnej lub miało wpływ na powstanie strat materialnych.

Konsekwencje

Po analizie członkowie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wydają wyrok i decydują o wysokości kary dla tłumacza. W przypadku niewielkich win tłumacz musi się liczyć z upomnieniem czy naganą. W przypadku kiedy wina tłumacza jest oczywista i ma swoje konsekwencje może zostać on zawieszony w wykonywaniu zawodu na okres od 3 miesięcy do jednego roku. Poważne przewinienia, czyli sytuacje, w których na przykład doszło do celowej pomyłki – tłumacz może zostać całkowicie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Osobno prowadzone jest postępowanie ze strony zleceniodawcy, którzy na drodze sądowej może dochodzić odszkodowania ze strony tłumacza.