Post

Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający opłaty dla tłumaczy przysięgłych

Projekt z dnia 1.07.2019 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 731) zarządza się:

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131, z 2007 r. Nr 41, poz. 265 i z 2009 r. Nr 221, poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany

1) w SS 2

  1. Zastępuje się (a) 1.

"1. Stawki wynagrodzenia za tłumaczenie przysięgłe wynoszą:

Tłumaczenie na język polski za stronę:

  1. a) z języka niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 35,50 zł
  2. b) Z innego języka europejskiego lub łaciny - 37,16 zł
  3. c) z pozaeuropejskiego języka alfabetycznego - 45,11 zł
  4. d) przy użyciu alfabetu innego niż łaciński, ideogramów lub języka innego niż angielski - 50,42 zł

Tłumaczenie języka polskiego za stronę:

  1. a) na język niemiecki, francuski i rosyjski - 45,11 PLN
  2. b) na język łaciński i inny język europejski - 52,07 zł
  3. c) przy użyciu alfabetu łacińskiego do tłumaczenia na język inny niż europejski - 61,04 zł
  4. d) przy użyciu alfabetu innego niż łaciński lub ideogramów, na język inny niż europejski - 74,31 zł. ",
  5. Po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Wynagrodzenie za dodatkowe kopie tłumaczenia przysięgłego wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę. ";

2) w SS 6

Następujące litery zastępują (a) 1.

"1. Stawka za stronę tłumaczenia ustnego określona w SS 2 ust. 1 pkt 2 ulega podwyższeniu o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.".

Po ust. 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu

"3. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 SS1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.[1 ]), święta lub niedziele podwyższa się o 20 %.". ".

Stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.".

3) Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.

Przygotowane przez Ministra Sprawiedliwości pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Wojciech Ulitko, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego

/podpis elektroniczny/.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego została przygotowana na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim podwyższenie o 50% kwot wynagrodzenia określonych w § 2 znowelizowanego rozporządzenia dla tłumaczy przysięgłych. Spowoduje to wzrost wydatków części 15 budżetu państwa - Sądy powszechne w bieżącym roku budżetowym o 3 - 3,5 mln zł. Większość tej kwoty zostanie pokryta z wydatków na postępowania sądowe zabezpieczonych w budżetach poszczególnych sądów.

Proponuje się, aby oprócz zwykłego wzrostu wynagrodzenia, w nowelizowanym rozporządzeniu uwzględnić stawki za sporządzenie i doręczenie dodatkowych odpisów poświadczonych tłumaczeń dokumentów. Kwestia ta nie jest uregulowana, a praktyka w tym zakresie jest różna w poszczególnych sądach - od odmowy jakiegokolwiek wynagrodzenia do przyznania połowy stawki za tłumaczenie. W nowym ust. 3 art. 2 znowelizowanych przepisów proponuje się, aby za sporządzenie tłumaczenia przysięgłego płacić 50 gr za każdą dodatkową stronę.

Zgodnie z projektowanym § 6 ust. 1 zmienionego rozporządzenia, wynagrodzenie za tłumaczenie ustne będzie takie samo jak stawka za stronę w § 2 ust. 1 pkt 2, powiększona o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%. Proponowane rozwiązanie ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowej praktyki stosowania tego przepisu. Obecnie, w oparciu o literalną wykładnię § 6 ust. 1 ww. przepisu, nie jest jasne, które stawki za tłumaczenie ustne powinny zostać podwyższone - te z § 2 ust. 1 pkt 1 (za tłumaczenie strony internetowej z języka innego niż polski na język polski - niższe), czy te z § 2 ust. 2 tego przepisu (za tłumaczenie strony internetowej z języka polskiego na język inny niż polski - wyższe). W praktyce jednak powszechnie przyjmuje się, że należy stosować stawki wyższe. Potwierdza to również projektowane rozporządzenie.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się również wprowadzenie dodatku za tłumaczenie ustne w niedziele, święta i w porze nocnej, gdyż obecne stawki wynagrodzenia pozostają jednolite niezależnie od dnia i godziny. Stawka wynagrodzenia za tłumaczenie ustne w takich okolicznościach wzrośnie o 20% (zob. projektowany SS 6-3).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie czternaście dni po jego ogłoszeniu. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego w wysokości określonej znowelizowanym rozporządzeniem w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem będą obowiązywały od 1 lipca 2019 r.

Projektowane rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym prawa Unii Europejskiej.

Projekt nie był konsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym ani innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega notyfikacji w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm, aktów prawnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 65, poz. 597).

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów, M.P. Projekt rozporządzenia został przesłany do Koordynatora OSR.

[1]) W Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1043, 2240 i 2432 ogłoszono zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy.