Post

Przewodnik prowadzącego po ocenianiu uczniów online

Jeśli dopiero zaczynasz uczyć online, możesz się zastanawiać, jak w tym roku szkolnym skutecznie oceniać naukę i osiągnięcia swoich uczniów. W klasie bezpośredniej mamy do dyspozycji wiele narzędzi i technik - możemy przeprowadzać testy sprawdzające postępy w nauce, prosić uczniów o prezentacje lub stworzyć projekt, który pokaże, jak się nauczyli. Ale co z oceną osiągnięć w klasie internetowej?

W tym przewodniku przyjrzymy się celowi oceniania i omówimy różne rodzaje testów, które można stosować. Omówimy testy plasujące i porównawcze, ocenianie kształtujące i sumujące - i jak każdy z nich może sprawdzić się w klasie online.

Przeanalizujemy także wyzwania, jakie wiążą się z testami online i zastanowimy się, jak możemy upewnić się, że niezależnie od wybranego formatu, ocena będzie wiarygodna i przydatna dla wszystkich uczniów.

Jakie rodzaje oceniania można stosować online?

Oceny pozwalają odkryć, co uczniowie wiedzą i czego jeszcze się nie nauczyli. Co więcej, istnieje kilka kategorii oceniania uczniów, z których każda służy innym celom:

Ocena porównawcza

Benchmarking oznacza porównywanie wyników ucznia z zestawem kryteriów. Niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczeń uczy, na pewno ma do zrealizowania w trakcie kursu szereg celów. Mogą one mieć formę listy kontrolnej czynności lub funkcji, które uczeń może wykonać.

Warto przez cały czas trwania kursu sprawdzać, czy uczniowie są w stanie osiągnąć te cele. W ten sposób, jeśli uczeń zauważy, że potrzebuje więcej pracy w jakimś obszarze, można mu zapewnić dodatkowe ćwiczenia.

Ocena formatywna

Ocena kształtująca (zwana też oceną ciągłą lub oceną za uczenie się) polega naustalenie, jak dobrze uczniowie radzą sobie z kursem w trakcie jego trwania.

Proces oceniania kształtującego pozwala nauczycielowi na ocenę nauczania i uczenia się. Można dostosowywać treść kursu do potrzeb uczniów, wracając do kluczowych pojęć, a nawet szybciej przechodzić do kolejnych etapów, jeśli uczniowie wykażą się odpowiednią znajomością materiału.

Ocena sumatywna

Ocena sumatywna często przybiera formę egzaminu końcowego na koniec kursu lub semestru.. Ten rodzaj oceny ma na celu sprawdzenie osiągnięć uczniów w odniesieniu do zestawu kryteriów.

Przyjrzyjmy się, jak takie ocenianie może się sprawdzić w klasie online.

Praktyczne sposoby oceniania uczniów online

1. Test kwalifikacyjny

Przed rozpoczęciem nowego kursu, niezależnie od klasy, poziomu i wieku, warto poprosić uczniów o wypełnienie testu kwalifikacyjnego. Jeśli uczysz grupy uczniów, ten rodzaj testu porównawczego pozwoli na umieszczenie każdego ucznia w odpowiedniej grupiew zależności od ich poziomu i umiejętności.

Jeśli nauczasz angielskiego onlinea Twoi uczniowie są zapisani do programu Preply, możesz poprosić ich o wypełnienie Test kwalifikacyjny Preply. Dzięki niemu będziesz mógł dokładnie ocenić poziom zaawansowania każdego z uczniów, a ponadto uczniowie będą mogli podzielić się z Tobą swoimi celami nauki. Posiadając te informacje, będziesz w stanie odpowiednio dostosować swoje pierwsze zajęcia, aby mieć pewność, że poruszasz tematy, które ich interesują, na odpowiednim poziomie.

Oprócz testu kwalifikacyjnego można także opracować spersonalizowany quiz dotyczący treści kursu lub jednostki. Może on zawierać pytania dotyczące tematów, które będą poruszane w trakcie kursu. W ten sposób można wzbudzić ciekawość i zmotywować uczniów na początku kursu.

2. Przeciągnij i upuść zadania

Jeśli szukasz prostego testu formatywnego, który pozwoli sprawdzić, jak dobrze uczniowie zrozumieli daną koncepcjęidealnie nadają się ćwiczenia typu "przeciągnij i upuść". Wiele narzędzi online pozwala na tworzenie tego typu zadań, a następnie osadzanie ich w systemie LMS (Learning Management System) lub udostępnianie ich bezpośrednio uczniom poprzez link.

Jeśli korzystasz z Google Classroom, możesz nawet tworzyć zadania w Google Slides. Ćwiczenia polegające na etykietowaniu, dopasowywaniu, porządkowaniu i klasyfikowaniu są łatwe do stworzenia w formacie "przeciągnij i upuść". Wspaniałą cechą zadań typu "przeciągnij i upuść" jest ich uniwersalność. Na przykład:

  • Klasyfikowanie i dopasowywanie może pokazać, jak dobrze uczeń poznał zestawy słownictwa.
  • Ćwiczenia polegające na wypełnianiu pustych pól mogą pokazać, jak dobrze uczeń przyswoił nowe struktury gramatyczne.
  • Porządkowanie lub uzupełnianie luk może pokazać, czy uczniowie zrozumieli ćwiczenie na rozumienie ze słuchu lub czytanie.

3. Gry i quizy

Ocenianie nie musi być nudne! Narzędzia, które pozwalają uczniom wykorzystywać ich własne urządzenia do odpowiadania na pytania, są bardziej angażujące niż testy pisemne.

Platformy takie jak Kahoot i Nearpod pozwalają na tworzenie interaktywnych quizów, które uczniowie mogą wypełniać w czasie rzeczywistym podczas lekcji. Zaprojektuj quiz lub grę z pytaniami wielokrotnego wyboru, a nawet pytaniami otwartymi i poproś uczniów, by odpowiadali na nie za pomocą swoich telefonów. Tego typu działania mogą ożywić ocenianie kształtujące, a nawet zwiększyć zaangażowanie uczniów.

4. Projekty cyfrowe

Projekty są idealne do oceniania kształtującego. Pozwalają ocenić postępy uczniów w wielu różnych obszarach, takich jak wiedza przedmiotowa, wiedza językowa, umiejętności mówienia i pisania, komunikacja i umiejętność współpracy.

Uczniowie mogą korzystać z narzędzi cyfrowych na wszystkich etapach realizacji projektu: podczas poszukiwań, zbierania i analizowania informacji z członkami grupy, tworzenia produktu końcowego lub prezentacji, a także prezentowania projektu klasie.

Jeśli uczniowie pracują nad swoimi projektami w różnym czasie, warto zadbać o to, by każdy z nich zapisał swoją pracę, co pozwoli na indywidualną ocenę.

5. Cyfrowe portfolio

Innym sposobem sprawdzenia, czy uczniowie rozumieją złożone zagadnienia językowe i tematyczne, jest wykonanie przez nich rozszerzonych zadań pisemnych lub ustnych.

Narzędzia takie jak Seesawpozwalają uczniom pracować samodzielnie i tworzyć zbiory prac, by pokazać, czego się nauczyli.

W zależności od wieku i poziomu ucznia można poprosić go o rysowanie, pisanie lub zapisywanie swoich pomysłów w celu oceny. W swoich cyfrowych portfolio uczniowie mogą wykonywać różne zadania związane z pisaniem, mówieniem i słuchaniem:

  1. Opisy ustne: Poproś uczniów, by nagrali siebie opisujących coś, by zademonstrować, jak dobrze zrozumieli temat lub język docelowy (np, opisz swoją codzienną rutynę).
  2. Odpowiedzi ustne: Poproś uczniów, aby nagrali siebie odpowiadających na krótkie pytania, używając pełnych zdań. W ten sposób można sprawdzić umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu, arytmetykę umysłową, wymowę i wiele innych kluczowych umiejętności.
  3. Słuchaj, czytaj i rysuj: Uczniowie słuchają nagrania audio lub czytają krótki fragment i rysują to, co usłyszą. Ten prosty test dobrze sprawdza się w przypadku młodszych uczniów.
  4. Pisz zdania lub akapity: Poproś uczniów, aby w krótkich zdaniach odpowiedzieli na pytania dotyczące rozumienia tekstu lub wyrazili swoje opinie. Ta metoda sprawdza się w przypadku młodszych uczniów lub uczniów na niższym poziomie, dla których napisanie dłuższego eseju byłoby zbyt trudne.
  5. Napisz esej, e-mail, list lub raport: Uczniowie na poziomie wyższym mogą wykazać się umiejętnością pisania i konstruowania tekstów, a także opanować formalne i nieformalne rejestry w różnych tekstach o dłuższej formie.

6. Samoocena i ocena koleżeńska

Ocenianie nie musi być dokonywane przez nauczyciela. Ocena koleżeńska, w której uczniowie wzajemnie oceniają swoje prace, może pomóc uczniom zastanowić się nad swoją nauką i wskazać luki w ich wiedzy..

Ocena koleżeńska to świetne rozwiązanie w przypadku prac pisemnych lub prezentacji ustnych. Przed wykonaniem pracy należy dać uczniom jasne kryteria oceny, np. listę rzeczy, które należy w niej zawrzeć. Te same kryteria mogą potem wykorzystać do oceny pracy kolegi z klasy.

Ankiety i bilety wyjścia z klasy są przydatne do samooceny i oceny, ponieważ pozwalają ocenić poziom pewności siebie każdego ucznia w różnych obszarach nauki. Ankiety są pomocne w ocenianiu kształtującym, ponieważ pozwalają stwierdzić, którym uczniom przydałaby się dodatkowa nauka, a następnie dostosować program nauczania lub plan lekcji.

7. Testy i egzaminy w tradycyjnym stylu

Testy semestralne lub egzaminy końcoworoczne mogą pokazać uczniowi, jak wiele się nauczył, dać mu poczucie osiągnięcia i ukończenia zadania.. Przed przygotowaniem testu online należy jednak rozważyć kilka kwestii.

Po pierwsze, czy uczniowie będą rozwiązywać test w tym samym czasie (synchronicznie) czy w różnym czasie (asynchronicznie)?

W przypadku młodszych uczniów preferowane są testy synchroniczne, przeprowadzane w klasie. Starsi uczniowie i uczniowie szkół wyższych są na tyle samodzielni i dojrzali, że mogą rozwiązywać test asynchronicznie, kiedy im to najbardziej odpowiada.

W przypadku asynchronicznych testów online, gdy trudno jest stwierdzić, czy uczeń wypełnia test w sposób uczciwy, zaleca się stosowanie pytań, w których uczeń ma za zadanie rozwinąć argument lub podzielić się swoją opinią. Jeśli uczniowie mogą Google odpowiedź lub sprawdzić ją w swoim podręczniku, test nie będzie ważny.

W przypadku egzaminów synchronicznych lepsze są krótsze testy z odpowiedziami wielokrotnego wyboru lub typu prawda/fałsz, ponieważ są one łatwe do rozwiązania. W przypadku testów przeprowadzanych w klasie dobrze jest wyświetlić na ekranie zegar, by uczniowie wiedzieli, ile czasu mają na rozwiązanie testu.

Jakie metody oceniania online są najlepsze dla moich uczniów?

Tylko nauczyciel może odpowiedzieć na to pytanie, ale połączenie różnych form oceniania zazwyczaj sprawdza się dobrze. Nie wszyscy uczniowie radzą sobie tak samo w różnych typach zadań.

Różnorodne metody oceniania, w tym krótkie quizy, dłuższe zadania oparte na wynikach, wybór formatu (np. esej lub film) oraz gry, pomogą zapewnić każdemu uczniowi jak największe szanse na sukces.